مواد شیمیایی اکسید کننده|نمایندگی مرک در ایران|فروش مواد شیمیایی مرک|خرید مواد شیمیایی مرک|واردات مواد شیمیایی مرک|قیمت مواد شیمیایی مرک|نماینده مواد شیمیایی مرک

مواد شیمیایی اکسید کننده

اكسيدكننده ها عواملی هستند كه سبب آتش سوزی می شوند و يا به گسترش آن به ساير مواد كمک می كنند، در نتيجه يا آتش می گيرند و يا سبب آزاد شدن اكسيژن و يا گازهای ديگر می شوند.

 

برخی از مواد شیمیایی اكسيدكننده عبارتند از :

 • نمک های پرمنگنات (پرمنگنات پتاسيم –KMnO4)
 • اسيد نيتريک غليظ (HNO3)
 • نيترات آمونيوم (NH4NO3)
 • تركيبات هيپوكلريت و هيپوهاليد (سدیم هیپوکلریت –  آب ژاول – وایتکس)
 • يد و هالوژن های دیگر
 • كلريت ها و كلرات ها و پركلرات ها (كلرات سديم NaClO4)
 • تركيبات كروم (VI) و ساير كرومات ها و دی كرومات ها
 • پيريدينيوم كلروكرومات
 • پراكسيدها
 • سولفوكسيدها
 • اوزون
 • اسميوم تتراكسايد
 • نیتروژن اکسید(N2O)

مواد شیمیایی اكسيد كننده در صورت تركيب شدن با مواد قابل اشتعال تشكيل مواد قابل انفجار می دهند. در نتيجه مواد شیمیایی اكسيدكننده بايد دور از حلال ها در مكانی سرد و به دور از رطوبت نگهداری شوند.

نمایندگی مرک در ایران|فروش مواد شیمیایی مرک|خرید مواد شیمیایی مرک|واردات مواد شیمیایی مرک|قیمت مواد شیمیایی مرک|نماینده مواد شیمیایی مرک

مواد شیمیایی اکسید کننده|فروش مواد شیمیایی|خرید مواد شیمیایی|واردات مواد شیمیایی|قیمت مواد شیمیایی|نماینده مواد شیمیایی|نمایندگی مواد شیمیایی