منظور از کاتالوگ نامبر مرک و سیگما آلدریچ چیست؟

منظور از کاتالوگ نامبر مرک و سیگما آلدریچ چیست؟

در قسمت جستجوی سایت مرک یا سیگما آلدریچ ، اسم لاتین ماده مورد نیاز را وارد نمایید

کاتالوگ نامبر در سایت مرک اعداد 6 رقمی که با 1 یا 8 شروع میشود

در سایت سیگما اعداد و حروف آبی رنگی که سمت چپ آن یک مربع کوچک هست

مشخصات هر کاتالوگ نامبر را مطالعه نمایید و آن کاتالوگ نامبری که مناسب کارشماست را اعلام نمایید تا قیمت و موجودی به شما اعلام گردد